İlçenin Sorunları

 • Arıtma tesisi eksikliği
 • Köylerde çöp toplama hizmetinin eksikliği
 • Köylerde kanalizasyon ve içme suyu ile ilgili altyapı eksiklikleri
 • Edirne OSB'ye mal taşıyan araçların oluşturduğu trafik yoğunluğu
 • İlçede yaşayan genç nüfusun istihdam edilebileceği iş yerlerinin olmaması
 • Dere ıslahı sorunları
 • İçme sularının dezenfekte edilememesi sorunu
 • İlçede bir hastanenin bulunmaması ve dişçilik hizmetleri sunan bir birimin bulunmaması
 • Hayvancılık ve tarım ürünlerini işleyecek işletmelerin bulunmaması
 • Genç nüfusun ilçe dışına göç ediyor olması
 • Kalifiye eleman eksikliği
 • Tarım arazilerinin bölünmüş olması
 • İlçeye ulaşımı sağlayan karayollarının istenilen nitelikte olmaması
 • Konutların nicel ve nitel olarak yeterli olmaması
 • Köylerin göç veriyor olması
 • İlçede sosyal imkânların sınırlı olması
 • Halk Eğitim Merkezinin ilçe ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hizmet binasına sahip olmaması
 • İlçe sakinlerinin Süloğlu'nu bir köy olarak algılaması
 • Süloğlu ilçe sınırları içinde yer alan Atış Alanı'nın etrafa verdiği rahatsızlık
 • Süloğlu Barajının altyapısının eskimiş olması ve kapalı sistem sulamanın yetersiz kalması
 • İthalatın ilçe hayvan yetiştiricilerine zarar vermesi ve hayvan yetiştiricilerinin kar marjlarının düşük olması
 • Su kaynaklarını bölge dışına bedelsiz olarak kullandırılıyor olması

Ekolojiye Zarar Veren Etkenler

İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısı: Köylerde kanalizasyon altyapısının tam olmaması nedeni ile ortaya kirlilik çıkmaktadır ve bu durum içme suyunun olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

Otoyol: İlçe Edirne-İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan otoyola yakın olmasına rağmen ilçe otoyol bağlantısını sağlayan tali yolların göreceli az yoğun bir trafiğe sahip olması nedeni ile ilçe çevresine bir kirlilik katmamaktadır.

Edirne OSB: İlçe sınırları içinde yer alan Edirne OSB'de çalışan firmalara hammadde tedarikinde bulunan ve mallarını taşıyan araçların yarattığı bir rahatsızlık söz konusudur. Edirne OSB altyapısının içinde bulunan az sayıdaki firmaların ihtiyaçları karşılaması nedeni ile çevreye zarar vermemektedir.

Askeri Atış Alanı: İlçede yer alan askeri atış alanı gürültü kirliliği yaratmakta ve çevresinde tarım ile uğraşan sakinleri rahatsız etmektedir.

Süloğlu İçin Fırsatlar

 • Edirne'ye yakın olan ilçe dezavantaj gibi görülen bu durumu ilçenin cazibesini arttırarak avantaja dönüştürebilir,
 • İlçede bulunan askeri birlik ve askeri atış alanı önemli sayıda insanın ilçeye gelmesine neden olmaktadır,
 • Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı köylerde toplu hayvan bakım merkezlerinin oluşturulması ile ölçek ekonomisinin avantajlarından istifade edilebilir,
 • İlçe sınırları içinde linyit ve doğalgaz kaynaklarının bulunması ve madencilik endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların bulunması yerel halka iş imkânları tanıyabilmektedir,
 • Hayvancılığın geliştirilmesine uygun alanlar bulunmaktadır,
 • İlçedeki göletlerin sağladığı su kapasitesinin tarımda kullanılması ile tarımdan elde edilen verim arttırılabilir,
 • İlçe içindeki mesire yerleri ve ilçedeki tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi ilçenin etrafındaki şehirler için bir cazibe bölgesi olabilmesi için kullanılabilir,
 • Edirne OSB'nin geliştirilmesine ilişkin çabalar ilçe ekonomisini olumlu etkileyecektir ve Süloğlu ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan sakinler için yeni iş imkânları yaratabilecektir,
 • İlçenin kirletilmemiş doğası arıcılık için uygun bir alan arz etmektedir, gezici arıcılar için bir durak olan bölge bu konuda geliştirilebilir,
 • İlçeye dışarıdan gelenlerin konaklaması için nitel ve nicel olarak yeterli konutların yapılması ilçenin cazibesini arttıracaktır.

  Kapalı Sulama Sistemlerin Kurulması ile Tarımsal Üretimin Katma Değerinin Arttırılması: İlçede bulunan su kaynaklarının ilçe tarımına olan katkısının arttırılması için kapalı sulama sistemleri ile ilçe tarım arazilerine suyun taşınması gereklidir. Şu anda büyük ölçüde kuru tarım yapan ilçe sulu tarıma geçmekle önemli bir ekonomik değer yaratma potansiyeline kavuşacaktır.

  Hayvancılığın Geliştirilmesi ve Toplulaştırılmış Hayvancılık Tesislerinin Kurulması: Süloğlu hayvan varlığı azalmasına rağmen hayvancılıkta tecrübe sahibi bir iş gücüne ve uygun alanlara sahip olan bir ilçedir. Giderek azalmakta olan hayvan sayısının arttırılması ve ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir hayvancılık için toplulaştırılmış hayvan bakım merkezlerinin oluşturulması ölçek ekonomisinin avantajlarından istifade eden ve katma değerli hayvancılığın yapılabilmesi için gereklidir. Bu tür organizasyonların kurulabilmesi için çiftçiler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

  Tarım ve Hayvancılık Ürünlerini Üreten Tesislerin Oluşturulması: İlçede üretilen tarım ve hayvancılık ürünlerinin ilçe içinde işleyen tesislerin kurulması ile ürünlerden elde edilen katma değer arttırılabilir. Ayrıca bu ürünlerin işbirliği içinde birlikte pazarlanabilme koşullarının oluşturulması üreticilere önemli avantajlar sağlayacaktır.

  Arıcılık: Gezici arıcıların durak noktalarından birisi olan Süloğlu florası ve ayçiçek üretimi ile arıcılık yapmaya uygun bir bölge teşkil etmektedir. İlçe sakinleri için arıcılık alternatif bir gelir kaynağı oluşturabilir.

  Şehirde Konaklama İmkanlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Hayatın Canlandırılması: Şehirde uygun konaklama imkanlarını sağlayacak nitelikli konutların yapılması, ilçedeki sosyal hayatın canlandırılması ve yemek, eğlence vb. hizmetler sağlayan tesislerin kurulması ile ilçe ekonomisi canlandırılabilecektir.

  Eşit Erişim: İlçe merkezinde 54. Mekanize Komutanlığı Komutan Yardımcılığı bulunan Süloğlu, özellikle yine ilçe sınırları içinde bulunan Edirne OSB’nin gelişimi ile de önemli bir nüfusa ev sahipliği yapan bir yerleşim merkezi haline gelme potansiyeline sahiptir. İlçe nüfusunun büyüme potansiyeline uygun olarak ilçe sakinlerinin sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine kolay ulaşımını sağlamak üzere yatırımların yapılması gereklidir. Edirne il merkezine yakınlığı da göz önüne alındığında bir çok gelişmiş ilde gözlemlenmekte olan gelişen ve genişleyen illerin etrafa yayılmaları ve bunun sonuçları Edirne-Süloğlu özelinde düşünülmelidir.

  Bölgesel Kaynakların Değerlendirilmesi: Süloğlu birçok Trakya ilçesi gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en önemli geçim kaynağı olduğu bir ilçedir. İlçede hayvancılığında bir gerilemenin yanı sıra ilçenin tarım ürünlerinin ham olarak satılıyor olması, tarımın ilçe sakinlerinin gelir düzeyleri üzerindeki olumlu etkisi sınırlı kalmaktadır. Tarımdan elde edilen katma değerin ilçeye katkısının arttırılması için ilçede tarım ürünlerini işleyen işletmelerin oluşturulması ve geliştirilmesi, ilçe ürünlerin pazarlanması konusunda iş birliğinin sağlanması gereklidir.
  Ayrıca ilçe sakinlerinin tarım dışında gelir elde edebilecekleri hizmet sektörünün geliştirilmesi için gerekli atılımların yapılması gerekmektedir. Daha öncede belirtilen ilçenin konumu ve avantajları ile hizmet sektörünün geliştirilmesi için uygun koşullar bulunmaktadır.

  Ulaşımın Etkinliği: İlçe İstanbul-Edirne otoyoluna ve Edirne’ye yakın olmasına rağmen ilçeye ulaşımı sağlayan yolların kalitesinin yeterli olmaması ilçeyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle de Edirne OSB’ye erişimin yine ilçe yolları üzerinden sağlanıyor olması ve OSB’nin büyüme potansiyeli fiziki yol altyapısı üzerinde önemli bir yoğunluk yaratacaktır. İlçeye ulaşımı sağlayan altyapının OSB ve diğer çevresel etkiler düşünülerek güçlendirilmesi gereklidir.

  Etkin Ekonomik Sektörler: Üretilen ürünleri işleyen tesisler yeterince gelişmemiştir. Ayrıca ilçede hizmet sektörü istenilen düzeyin altındadır. Bu tür işletmelerin arttırılabilmesi ilçe potansiyellerinin ilçe sakinleri tarafından değerlendirilmesinin sağlanması ve bunun için gerekli sosyal ve fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi gereklidir.

  Deneyim Paylaşımı: İlçede bir adet AB projesi uygulanmaktadır ve bu ilçede proje oluşturulması konusunda öncü olan bir kuruluşun ortaya çıktığını göstermektedir. Bu çabanın ilçe sakinlerinin çoğunluğuna yayılması için çalışmaların yapılması ile yeni projelerin yapılması ilçedeki canlılığı arttıracaktır.

  Aktif Şehir Kültürü: Süloğlu kırsal yaşamın ve üretim tarzının egemen olduğu bir yerleşimdir. Sakinlerinin kırsal bir kültürü devam ettirmeleri bir sorun değildir ancak içinde ataletin bulunduğu bir kırsal yaşam kültürü insan kaynaklarının ve dolaysıyla da ilçenin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Süloğlu sakinlerinin daha aktif olarak ekonomide yer almaları konusunda uygulamalar geliştirilmeli ve bir şehir olma kültürü yeşertilmelidir.

  Kamusal Mekan Üretimi: Süloğlu sakinlerinin spor yapabilecekleri ve sosyal şehir yaşamını tecrübe edebilecekleri kamusal alanlara ihtiyacı bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde yer alan göletlerin etrafında ve ilçe merkezinde yapılacak düzenlemeler ile bu ihtiyaç giderilebilir.

  Edirne OSB ile Büyüme: Edirne OSB Süloğlu’na avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir. Ancak henüz tam olarak faal olmaması nedeni ile bu etkiler görülebilir değildir. Süloğlu ve OSB yakınındaki yerleşimlerin OSB ile birlikte nasıl bir gelişme yolu takip etmesi gerektiği planlanmalı ve sanayi üreticileri ve yöre halkının kazandığı bir strateji uygulanmalıdır.

  İlçedeki Turizm Varlıkları: Trakya’nın birçok yerinde olduğu gibi Süloğlu sınırları içinde tarihi ve turistik açıdan değerli varlıklar bulunmaktadır (Tümülüs ve dolmen tarzı yapılar, Tatarlar Türbesi gibi). Bir bütün olarak oluşturulacak Trakya turizminde bu varlıklar büyük bir destinasyonun parçası olarak kullanılabilir.

  Şehirler Arası Entegrasyon: Süloğlu Edirne ve Kırklareli il merkezleri arasında ve E80 otoyolu ile Edirne OSB'ye yakın bir konumdadır. Bu bölge içinde diğer küçük yerleşim yerleri ile birlikte Süloğlu'nun potansiyelinin düşünülmesi, bir bölge olarak planlamanın yapılması elde edilecek getirileri arttıracaktır.

  Ulaşımın Entegrasyonu: Süloğlu ilçesinin cazibesinin artırılması için ilçenin etrafındaki Edirne, diğer küçük yerleşim yerleri ve Edirne OSB dikkate alınarak ilçeye uğrama sayısını arttırıcı ulaşım kolaylıkların sağlanması gerekmektedir.

  Kırsaldan Kente Entegrasyon: İlçe tarımsal aktivitelerin yoğun olduğu bir yerleşim merkezidir. İlçe merkezinde büyük bir askeri birlik olmasına rağmen, kırsal kültüre ait hisseden sakinlerinin şehir olma farkındalıkları yeterince olgunlaşmamıştır. Ayrıca Edirne il merkezine yakın olmasına rağmen Süloğlu ile Edirne arasında sosyal ve ekonomik bir entegrasyon gelişmemiştir. Süloğlu'nda öncelikle bir kentlilik kültürünün oluşturulması ve Edirne'ye yakınlığın sosyal ve ekonomik kazançlar ortaya çıkaracak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.