Odyris Kralı Kersepleptes Traklar bugün Trakya olarak adlandırdığımız bölgeye adını veren tarihin en eski ve en göz alıcı kültürlerinden birini yaratan insanlara bugün verdiğimiz bir isimdir. Trak her ne kadar bu isimle adlandırdığımız insanların kendilerini belirtmek için kullandıkları bir tanım olmasa da, artık bu muhteşem kültürü ifade etmek için geçerlilik kazanmış bir sözcüktür. Traklar insanlık tarihinin farklı kültürlerinden birinin yaratıcısı ve ölümsüz kültürel miraslarını bize bırakan insanlardır.

Günümüzde Trakların içinde yaşamış olduğu topraklar değişik Balkan ulusları tarafından paylaşılmaktadır. Trak toprakları esasında çok geniş bir alana yayılmakta ve hatta Balkanların çok büyük bir parçasını kapsamaktadır.

Türkiye ve Bulgaristan Trak Mirası'nı paylaşan ülkelerin başında gelmekte ve sınırları dahilinde kalan Trak anıtlarıyla dikkat çekmektedirler.

Traklar, uygarlık yaratmış ve Dinyeper - Dinyester nehirlerinin alanında, Karpatların güney yamaçlarında, Vardar, kuzey ege sahillerinde ve adalarında ve kuzeybatı Anadolu'da yaşamış en eski Hint Avrupa halklarından biridir. Bu kalabalık toplum, bölgenin tarihi ve coğrafi özelliklerine doğal olarak entegre edilmiş birleşik bir ekonomik, sosyal, davranışsal ve kültürel stereo tipler içermektedir. Traklarda, diğer eski Avrupa etnik gruplar ile uyumlu bir milletin özelliği yoktur. Daha M.Ö.5.Yüzyılda tarihin babası Herodot onların Hintlerden sonra en çoklu millet olduklarını ve eğer birlik olsalar yenilmez olacaklarını belirtmiştir.

Trak etnik yapısının oluşumu yerli halkın ve kuzeyden yeni gelenler arasındaki etkileşimin bin yıl sürmesi sonucudur. Kalkolitik çağın sonundan ( 5 - 6 y.y.) ve Tunç Çağı'nın (3. y.y. başlangıcı) başından itibaren arkeolojik malzemeler Karpatların güney yamaçları, Kuzey Karadeniz bozkırları (Güney Rusya ve Ukrayna) ve Ege-Karadeniz dünyası arasındaki alanda insanların hareketi görünmektedir, ancak bu halkların değişmesi olarak belirtilmez, bu hareket yerlilerin yanına yeni gelenler ile entegrasyon ve aktif kültürel etkileşim olarak tanımlanır.

Trak Bölgeleri Süresi en az bir bin yıllık dönem olan Trakların etnik yapısının oluşması sürecinde halklarda köklü değişim ve muhalefet izlenmemektedir, aksine geleneklerin korunması ve yeni teknolojik gelişimlere erişmesi, becerilerini ve bilgilerini koruyacak şekilde toplumun yapılanması izlenmektedir. Bu dönemde, Yüce Tanrıça ve Güneş Tanrısı ile kişiselleştirilen Evren ve Doğa'ya karşı özel yaklaşım oluşmaktadır. Var oldukları tüm yüzyıllarda Traklar, Minos ve Anadolu kültürleri ile temasta bulunmuşlar ve Miken uygarlığının oluşturulmasına katkı sağlamışlardır.

İkinci binyıl döneminin ortasında Akdeniz dünyasında Avrupa tarihine sonsuza dek damgasını vuracak olan değişiklikler meydana geldi. Minos uygarlığı krallar tarafından yönetilen Achaeans baskısı altında kayboldu. Yeni oluşan uygarlığın geçici adı Miken Mycenaen'dir ve bu dönemin en ünlü şehirlerinden birinin adıdır. Hanedanlık soyları, sınırlarında iç kale ve saray bulunan güçlü şekilde korunmuş şehirler ile yeni toprakların sahipleridirler. Achaeanlılar mükemmel askerlerdir, inşaatçılardır, metalürji alanında becerileri vardır, iyi çobanlar, denizciler ve hatta çiftçilerdir. Bu yıllarda korsanlık ve soygunlar her gün görünmektedir. Aynı zamanda Traklar artık iyi ayırt edilen Hint-Avrupa halkı olarak ortaya çıkmışlardır. Traklar da krallar tarafından yönetilmektedir. Onların kültür ve medeniyeti tipolojik olarak Achaeanlılar ile benzerdir.Traklar, M.Ö. 2. y.y. ikinci yarısında Güneydoğu Avrupa ve Batı Anadolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel hayatında aktif olarak katılmaktadırlar. Göz alıcı hazineleri, scepterleri, kutsal ve müstahkem konutları onların Achaean krallarının güç ve iktidarından aşağı olmadıklarını göstermektedir. M.Ö. 2. y.y. ortasında Trak kraliyet hanedanları hala anonimdir.

MÖ ikinci binyılın sonuna Truva Savaşı damgasını vurmuştur. Bu savaş Dardaneller(Çanakkale) ve Boğazdan geçen yolların üzerinde kontrolün elde edilmesi için yürütülen ilk bilinen savaştır, hammaddelerin bazıları ve piyasaların paylaştırılması için yürütülen ve "İlyada" ve "Odyssey" şiirlerinde anlatılan savaştır. Epik şiirde Traklar anonimliğin dışına çıkmışlardır, onlar Truvalıların müttefikleri olarak tarif edilmektedir, Achaeanlılar ile cesaret, yiğitlik ve zenginlikte eşit olarak anılmışlardır ve sahneye Rhesos, Maron, Peiroos, Akamas gibi efsanevi Trak Kralları çıkmıştır. Truva Savaşı ile beraber M.Ö. 1. yüzyılın başından itibaren, Miken Uygarlığının ölümüne ve şehir devletlerinin ortaya çıkmasına neden olan Yunanlıların ciddi sosyo - ekonomik ve politik değişiklikleri başlamıştır. Trakya'da ise, toplum hala Miken tipinde yaşamaya devam etmektedir ve ekonomi aynı şekilde düzenlenmiştir. Krallıklar, başlarında kralları duran hanedan soyları tarafından yönetilmektedirler, onlar ardından gelen aristokratlar ile at taburları ile geniş alanlar üzerinde kendi otoritesini yüklemektedirler. Köylüler serbesttirler ve bölgesel kırsal topluluklar halinde düzenlenmiştirler. Madencilik, metalürji ve metal ürünleri üretimi üzerinde kraliyet tekeli vardır. Hazine ve değerli metallerden mamullerin üretimi için atölyeler kraliyet merkezinin yakınındadırlar.

Trakya hükümdarlarının bir başkenti yoktur. Başkent, hükümdarın bulunduğu yerdir. Antik Trakya topraklarında, siyasi ve dini otorite uygulanan farklı tarihsel dönemlerde faaliyet gösteren birçok siyasi ve dini merkezleri ve müstahkem konutları belgelenmiştir. Örneğin Odrys Krallığı, belirli bir süre içinde kralın adına geniş alanlar üzerinde yöneten kraliyet ailesinin paradynasts - üyeleri tarafından yönetilmektedir. "Paradynasts'lar"sık sık ar bağımsız olmak veya tahtı ele geçirmek için çaba harcamışlardır. En ünlü paradynasts, onun askerleri ile antik Yunan tarihçisi Xenophon olan ve bize kraliyet içinde ikamet ve yaşam açıklamasını bırakan Seuthes IІ.Seuthes'dur.

Odyris Kralı KersepleptesSonra Trakya'da Devlet kuruluşları daha görünür hale gelmiştir ve bu devletler için veri ve bilgiler genelde efsaneye dayanmazlar. Trakya topraklarında bulunan tüm ülkeler arasında bir kaçı hanedan aileleri olarak Roma öncesi dönemine yazılan Avrupa tarihinde yerini almışlardır. Tuna'nın alt akımının iki tarafına yazarlar ve arkeolojik kanıtlara göre Getae'ler yerleşmiştir. Oskios nehrinin (bugünkü adı Iskar) batısında, bugünün kuzeybatı Bulgaristan ve kuzeydoğu Sırbistan topraklarında Triballoi'lerin Trakya'sı uzanır. Rodop Dağlarında ve kuzey dağ öncesi eteklerinde Bessi'ler yaşamaktadır. Homerus'un "İlyada"sına göre Rezos kralı ile bilinen Edones'ler, Struma nehrinin alt akımından altın ve gümüş yatakları ile zengin merkezi Pangaion Dağı olan alanda ikamet etmektedirler.

Trakya Hersones ( bugünkü Gelibolu yarımadası ) topraklarında Dolonkoi'ler ve kuzey komşuları olan Apsinthioi ikamet etmekte, onların toprakları Hebros (bugünkü Maritza/Meriç) nehrinin alt akımında ve Agrianes ( bugün Ergene) nehrinin alt koluna kadar ulaşmıştır. Dolonkoiler, Apsinthioiler ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için Delphi'de bulunan Pythia kâhinine bir elçi göndermişlerdir. Tahminleri takip ederek onlar Atinalı Philaids Ailesineden eski Atinalı Miltiades the Elder ile iletişime geçmişlerdir. Yapılan görüşem sonucu anlaşmaya varılmış ve ona kraliyet onurunu vermişlerdir. Böylece M.Ö. 561-560 ve 556 yıllarında Trakyalılar - Atinalılar devlet oluşturmuşlardır. Atinalı tarihçi Thucydides (M.Ö. 5. yüzyıl) Odrys krallığı Odrysiankingdom Adriyatik ve Karadeniz arasında Avrupa'nın en büyük devleti olduğunu bildirmektedir. Odrysaese Ethnonym'isınırları Rodop, Sakar ve Istranca dağlarından Ege, Marmara ve Karadeniz'de antik Yunan kolonileri ile, Tonzos (bugünkü Tunca) nehrinin üst akımından Hebros (bugünkü Maritza/Meriç) nehrinin ağzına kadar olan alanı kapsamaktadır.

Odrys Devleti Kral Teres'in zamanında, ilk olarak Hellen yazarlarında görülmektedir. Teres ustaca yürüttüğü politikalar ile Pers kralı Darius I Dariusprez'in Doğu Trakya, Balkan Dağları ve Tuna nehrinden geçerek iskitlere karşı yürüyüşünden yararlanmıştır. Ahameniş hanedanlığının toprakları, Pers İmparatorluğu Achaemeniddynasty (M.Ö.519/514/512)döneminde genişlemeye başlar, amacı kendi sınırları içine bütün Karadeniz havzasını dahil etmektir. Başarısız seferinden sonra "kralların kralı" kuzeyden güneye kendini çeker ve Marmara Denizi ve Boğazlar bölgesinde çıkış noktası bulur, orada Teres Haemus Mountain kuzeyden gelen etrafında oluşturulan askeri ve siyasi boşluktan yararlanmaktadır, perslerin darbesini üzerinde hisseden Getae'leri katar ve M.Ö. 5 yy. 80'li yıllarında Tuna nehrinin alt akımına erişir ve nehri krallığının kuzey sınırı olarak tanımlar. Sınırlar güneydoğuya Byzantium (bugünkü İstanbul) 'a kadar erişir. Bu perslerin Propontis(bugünkü Marmara Denizi) ile Ege denizinden ve nehirlerin ağızlarından sahillerden çekildikten sonra meydana gelmiştir, yani onların Plataia'da yaşadıkları kayıplardan sonra M.Ö.479 y.y. ve M.Ö.478 y.y. onların Sestos'dan dışlanmalarının ardından Teres Trakya deltasına doğru yönlenmiştir – Salmydessos (Türkiye'nin Avrupa kısmında Karadeniz bugünkü Kıyıköy) ve Bizans arasındaki topraklar dahil olan alandır. Thynoi'lerin topraklarına giriş ise, gece mücadele eden usta savaşçılar olarak bilinen savaşçı Traklar ile gerçekleşmiş ve savaş büyük kayıplar ile sonuçlanmıştır. Çok sayıda askeriyesine rağmen, askerlerinden çoğu savaş sırasında öldürülmüş ve geri kalanların hepsi yakalanarak esir altına alınmışlardır.

Muhtemelen, sadece I. Teres'in Thynoi'lerin üzerinde güç konmasında yaşanan zorluklar değil, Istranca sakinleri tarafından gösterilen sürekli düşmanlık daha sonra II. Seuthes'in geceleri güvenliği için özel önlemler almasının nedenidir. Xenophon'un anlattıklarına göre kampına yaklaşırken etrafında kimsenin bulunmadığı ateşler vardır. Bu şekilde, gece karanlıkta çalışan gardiyanlar kimin geldiğini görmektedirler, ama onlar görünmez kalırlar. Kral'ın ikamet ettiği kule, çevresinde daire şeklinde bulunan tarafından korunmaktadır. Gündüzleri onlar serbest şekilde otlamaktadırlar, geceleri ise biniciliğe hazırlanarak güvenliği sağlamaktadırlar.

Propontida ve Burgaz Körfezi arasında ele geçirdiği toprakları daha sonra Parahanedar Sancağına ve stratejik Astika'ya dönüştürülmüştür. Trakya deltasını ele geçirmeden önce Agrianes Nehrinin (Türkiye'nin Avrupa kısmındaki bugünkü Ergene nehrinin) akımında bulunan toprakları ele geçirmiştir. M.Ö. 465/464 y.y. Atinalıların Persleri Doriskos'tan Hebros (bugünkü Maritza/Meriç) nehrinin ağızına kadar geri püskürtmelerinin ardından, alt akım kısmında bulunan alanlar onun hakimiyeti altında kalırdı.

Panagyurishte Trak hazinesiTeres'in oğulları Sparadokos (464 ± -. M.Ö. 444 ±) ve Sitalkes (± 444- 424 MÖ.)'e gönderilmiş mesajlar bulunmuştur. O zamanlarda Odrys Krallığı Ege Denizi'nde Mesta Ağzından Karadeniz'de Tuna ağzına kadar temel bir çizgi ile bir üçgen halindedir. Odrys Kraliyet hanedanının gücünü kanıtlayan delil Odrys hazinesidir, en büyüğü 1000 talents'dir, yani 260 000 kg. metal ürünleri ve maden paraları.

Sitalkes Atina ve Isparta arasında ( 431-404 M.Ö. ) Peloponnes savaşından yararlanır ve 150 000 kişilik ordusuyla Doğu Makedonya ve Halkidiki yarımadasını fethetmeye çalışmaktadır, ancak bu topraklarda kalmayı başaramaz. Triballiler ile Odrys krallığının kuzeybatı kısmı için gerçekleşen savaştan sonra hayatını kaybeder ve onun halefi I.Seuthes (M.Ö. 424-407/405 y.y.),Trakya Khersonesosu'na( bugün Gelibolu yarımadası) genişlemesini başlatmaktadır, amacı onu fethetmek ardından Trakya ve İskit buğday ile beslenen Karadeniz'den gelen ve Atina'ya giden deniz yolları üzerinde kontrol kurmaktır.

I.Kotys (M.Ö. 383-359 y.y.)., yorulmak bilmez askerleri, iki yüzlü diplomat ve sert kuralları, II.Philip'in Makedonya Kralı olarak ilan edildiği yılda onun sahil konutlarından birinde Atinalı kiralık katiller tarafından şölen sırasında öldürülmüştür. Ölümü, deniz yollarının korunması için Trakya Khersonesosu'nda elde ettiklerini savunan Atina ve planları gerçek olmalarından fazla daha iddialı olan Kotis arasındaki şiddetli savaşa bir son verir.

Philip Macedon zamanın en iyi ordusu ile Struma nehrinin doğusundan genişlemesini başlatmaktadır. Kotis ölüdür, Odrys Trakya'sı üç bölüme ayrılmıştır. Güneyde başarılı fethinden sonra, Philip krallardan ikisini ortadan kaldırmaktadır ve M.Ö. 4. Yüzyılın40 yıllarında, I.Kotis'in oğlu olan Kersebloptes( 359-341 M.Ö. ) tarafından yönetilen Odryss ülkesinin çekirdeğini fethetmektedir. Makedon ordusu Hebros (bugünkü Maritza/Meriç) nehrinin ve Tonzos ( bugünkü Tunca ) nehrinin yamaçlarında Kabyle odrys krallığı şehrine kadar ( bugünkü güney Bulgaristan'da Yambol kasabasının yakınında ) ve Pulpudeva ( Philippopolis , bugünkü Plovdiv) - yedi tepeli şehir'e kadar erişmektedir.

Trakya'da Makedon hakimiyeti sadece birkaç garnizon varlığı ile açıklanmaktadır. Üçüncü olarak adlandırılan Seuthes ( ± 330-302 / 301 veya297 y.M.Ö. . ) Alexander'in ömrü boyunca ve MÖ 323 yılında ölümünden sonra Trakya'da ve onun resmi cetvellerindeözerkliğini tamamen korumuştur. Alexander'in ölümünden sonra (323 y.M.Ö.) Lysimachus ( 322-28y.M.Ö.) miras olarak Trakya'yı Ponta boyunca komşu ulusları alır . O sadece Propontis'te ve Trakya Khersonesosu'n kıyılarında ve Egeida'nın kuzey kıyısında askeri ve siyasi kontrolünü kısmen koymayı başarmıştır. Ponta'nın batı kıyısının doğusunda diadoh sadece bugünkü Istranca kıyısından Salmydessos'a kadar bir kısmını kontrol altında tutmaktadır. III. Seuthes ile anlaşmazlık çözülmeden kalmıştır. III. Seuthes'in ve Sparatokos'un yönettiği topraklar Tunca nehrinin akımından alt akımına kadar varmaktadırlar ve Sakar dağını içermektedirler.

Odrys devleti, 280-279y. M.Ö. döneminde Orta Avrupa'da başlayan ve M.Ö 3y.'da güneydoğuya kadar varan Celtic işgaline direnmeyi başarır, Celtic grupları Trakya'da M.Ö. 3. yüzyılın 20'li yıllarına kadar var olan Traklar tarafından tahrip edilen hükümdarlığını düzenlemişlerdir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Daha fazla bilgi Kapat